Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy ProElite

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.proelite.abstore.pl

 

Sprzedającym jest PPHU ProElite Andrzej Długosz z siedzibą w Łasku (98-100) ul. Leśników Polskich 65K (adres do doręczeń: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask), NIP:7311766067; REGON: 473138255 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@proelite.pl

zwany także zamiennie ,,Usługodawcą”

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.proelite.abstore.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym są:

    1. Telefon – 507 138 096

    2. E-mail – sklep@proelite.pl

    3. Adres korespondencyjny – ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask

 

1.4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

1.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest PPHU ProElite Andrzej Długosz z siedzibą w Łasku (98-100) ul. Leśników Polskich 65 K (adres do doręczeń: ul Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask), adres poczty elektronicznej: sklep@proelite.pl,  numer telefonu komórkowego: 507 138 096.

W związku z koniecznością pozyskania powyższych danych na potrzeby realizacji procesu rejestracji ProElite dokonywać będzie zbierania, przechowywania i przetwarzania podanych danych z poszanowaniem procedury ich zabezpieczenia i ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

II. Podstawowe pojęcia

 

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017, poz. 459, poz. 933).

2.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.9. SALON SPRZEDAŻY – sklep stacjonarny Sprzedawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego adres dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

2.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.proelite.abstore.pl

2.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PPHU ProElite Andrzej Długosz z siedzibą w Łasku (98-100) przy ulicy Leśników Polskich 65K (adres do doręczeń: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask), NIP: 7311766067; REGON: 473138255 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@proelite.pl

2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

2.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017, poz. 683).

2.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

3.2. Zamówienia są składane przez stronę internetową.

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.

3.4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

3.5. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

3.6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@proelite.pl lub też pisemnie na adres: ul. Leśników Polskich 65K; 98-100 Łask

3.7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

W związku z koniecznością pozyskania powyższych danych na potrzeby realizacji procesu przyjęcia , wykonania i rozliczenia zamówienia ProElite dokonywać będzie zbierania, przechowywania i przetwarzania podanych danych z poszanowaniem procedury ich zabezpieczenia i ochrony.

3.8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.

3.9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca nie może zmienić ceny Towaru, kosztów dostawy czy też cech fizycznych Produktu.

3.10. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient wypełni prawidłowo Formularz Zamówienia oraz poda dokładne dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.

3.11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.7. Regulaminu. 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym następuje za pomocą Formularza Zamówień.

4.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.7. Regulaminu. 

4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

V. Sposoby i terminy płatności.

                                                                                                                                   

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

5.1.1 Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru dostarczonego przez wyspecjalizowaną firmę kurierską.

5.1.2. Płatność gotówką w Salonie Sprzedaży

5.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. 

5.2. Termin płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

VI. Koszt, sposoby i termin płatności dostawy oraz odbioru produktu.

 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. W przypadku zamówienia Towaru, którego wartość przekracza kwotę 200,00zł (brutto) koszt dostawy jest bezpłatny.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Salonie Sprzedaży jest bezpłatny.

6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

6.4.2. Odbiór osobisty dostępny w Salonie Sprzedaży, w dni i w godzinach otwarcia Salonu Sprzedaży określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.5. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

 

VII. Reklamacja produktu.

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. pisemnie na adres: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask;

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@proelite.pl;

7.3.3. osobiście: w Salonie Sprzedaży.

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask

7.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@proelite.pl;

8.1.3. osobiście w Salonie Sprzedaży.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu pod adresem:

http://static.abstore.pl/design/accounts/proelite/img/bazowy/oswiadczenie_o_odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc_lub_poza_lokalem_przedsiebiorstwa.pdf.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części 

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca obowiązany jest po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem lub gotówką w Salonie Sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.10.1 (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

X Postanowienia końcowe.

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością PPHU ProElite Andrzej Długosz. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą PPHU ProElite Andrzej Długosz.

10.3. Zmiana Regulaminu:

10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2016, poz. 1030 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.